A balti kincs
2016. május 24., forrás:Egyetemi Élet

Észtország gazdasági csodaként híresült el a 2000-es évek eleji gazdasági növekedése miatt, pedig az országnak a rendszerváltás után hatalmas akadályokkal kellett szembenéznie. A fejletlen infrastruktúra, a túliparosodott gazdasági szerkezet sok problémát okozott a kormánynak, és tudták, hogy gyors és intenzív fejl?dés kell apró országuknak, hogy fel tudják venni a versenyt a nyugat-európai államokkal. A rendszerváltás után, és az Európai Unióhoz való csatlakozáshoz szükséges reformok meghozták a maguk gyümölcsét, ezt három ranglistán is megfigyelhetjük. A régen elnyomott, tervgazdálkodó ország mára a 175 CEE régió közül a 28. korrupciómentes gazdasága, a világ 11. gazdaságilag legszabadabb állama és az IMF- Ease of Doing Bussiness besorolásában 189 országból a 22. helyén található.

Ha új vállalkozásba kezdünk, számos tényez?t kell figyelembe vennünk, amiket még jobban szemügyre kell venni, ha külföldön akarunk szerencsét próbálni. Politikailag stabil az ország? Milyen földrajzi el?nyökkel rendelkezik más országokhoz képest? Van lehet?ség exportálni a termékünket? Mennyire támogatja gazdaságpolitikája a friss vállalkozásokat? Milyen kedvezményekkel élhet egy-egy cég? Milyenek a bankolási lehet?ségek? Milyen munkaer?piaccal rendelkezik egy ország? Észtország tökéletes hely, ha vállalkozást szeretnénk alapítani több szempontból is.

 A kedvez? földrajzi elhelyezkedéssel rendelkez? parányi ország a rendszerváltás óta intenzív fejl?désnek indult. A piacgazdaság kezdetén a szoros orosz köt?dés megsz?nt és a gazdaságilag fontos KGST-s kapcsolatok a szocializmussal együtt a mélybe zuhantak. A 90-es évekt?l a szabadkereskedelmi egyezményekkel, majd az Európai Uniós csatlakozási tárgyalások révén szoros gazdasági kapcsolatokat sikerült kiépítenie a skandináv és nyugat-európai országokkal, mint például Svédország, Finnország, Németország. Elhelyezkedését kihasználva nemcsak a szomszédos balti országok és az Unió, hanem Oroszország is megmaradt fontos gazdasági partnernek, ezáltal a fogyasztók még szélesebb választékú termékskálán válogathatnak.  Legfontosabb export termékeik közé tartoznak gépek és berendezések, fa-és papíripari, élelmiszeripari és vegyi termékek.

Az infrastruktúra mára nagyon fejletté vált, ami kedvez a vállalkozásoknak. Hatékony úthálózatuk az egész országot behálózza, emellett megemlítésre méltó a vasúthálózatuk, ami legf?képp Oroszországgal áll összeköttetésben a gyorsabb cserék lebonyolítások miatt. Az északi jégmentes kiköt?k fontos összeköttetések kelet és nyugat között. A balti állam ezen kívül a nemzetközi repül?hálózat része, így közvetlen járatokkal juthatunk el számtalan európai városba.

A rendszerváltás után az ország szinte a nulláról kezdte el rögös útját a piacgazdaság felé. A reformok szükségessé váltak. Egyik legjelent?sebb változáson az adópolitika ment át. Az észt adórendszer egyszer? és könnyen kezelhet?, nem olyan, mint hazánkban. Széles adóalapok, alacsony ráták és számos adómentesség jellemzi. A kormány támogatja a vállalkozások elindítását, a cél egy innovatív ország létrehozása, emellett az adórendszerben hozott újításokkal a cégek az üzleti világ virágkorában m?ködhetnek. Az adómentesség egyik leggyakoribb példája az ÁFA-mentesség. A vállalatok, Magyarországhoz hasonlóan akkor vehetik igénybe a kedvezményt, ha szolgáltatásnak nem min?sül tevékenységük, vagy az Európai Közösségen belül értékesítik terméküket, vagy exportálják egy harmadik, Európai Közösségen kívüli területre. 2000-tól külön a vállalkozóknak alakítottak ki egy egyedi vállalkozói adórendszert, ami még hatékonyabbá teszi az adóbevallást. A bevallást internetes alkalmazásokkal segítik, ezt jól szemlélteti, hogy 2014-ben a bevallások 95,4%-a online készültek el. Az adópolitkai reformok nagyon sikeresek lettek. Ezt a Tax Foundation szervezet által összeállított statisztika is mutatja: az OECD tagországok közötti adóterhek szerinti rangsorban, Észtország 2015-ben az els? .

Innovációs újításokra az egyik legjobb példa a telekommunikáció kialakítása, mivel a gazdasági csoda mára a világ egyik legmodernebb elektronikai kommunikációjával rendelkezik. Kevesen tudják, de Észtországból indult a Skype sikertörténete is, mára az egész országot az internet és a cyber világ teljesen behálózza. Ez nemcsak környezetbarát alternatíva, hanem az ügyintézés folyamatát is látványosan lerövidíti. A gyorsabb adminisztratív feladatok elvégzésére szolgáló digitális aláírás, az ID kártya, a web alapú projektek, valamint a szinte mindenhol elérhet? internet. Ezen kívül kiemelked? az eKormányzat, valamint az ország cyber biztonsági rendszere.

A számítógépes rendszerek nemcsak az ügyintézésben vannak jelen, hanem az oktatásban is. A gyerekek már óvodás koruktól kezdve játékosan megismerkednek a programozás alapjaival, így betekintést nyerhetnek egy másik világba. Sokakban kétségeket kelthet ez az oktatási módszer, de az eredmények mást mutatnak. A Worldcrunch-nak nyilatkozó informatikatanár szerint ezek a diákok matematikából is jobbak és a logikai készségeik is fejlettebbek lesznek. Ennek látható eredményeit a PISA felmérésekben figyelhetjük meg, amiben az ország egyre jobban teljesít. A 2012-es adatok alapján már élmez?nyben, 1-2. helyen találhatóak az észt diákok szövegértés és matematika terén egyaránt. Az Oktatási Hivatal az alábbiakat mondta: „Az élen els?sorban a távol-keleti és angolszász résztvev?k végeztek, az egyetlen más kategóriába tartozó oktatási rendszer az 1–10. helyezési tartományban Észtország. (...) Oktatási rendszerünk eredménye az átlag alattiak közé tartozik, 450 képességpont. Átlagpontszámunk nem különbözik Izrael és Chile eredményét?l. Nincs olyan OECD-ország a résztvev?k között, amelynél statisztikailag mérhet?en jobban teljesítettünk volna, a három nálunk is kevésbé sikeres partnerország Brazília, az Arab Emírségek és Kolumbia.”

A világ egyik legrugalmasabb munkaer?piacával rendelkezik Észtország, ahol a szakképzettség és a motiváltság uralkodik. Az országban a szakszervezetek és a munkavállalók között harmónia van, így ritkaságnak számít a sztrájk is. Az emberek alkalmazkodó és jó teljesít?képességük miatt sikerült az országnak gyorsan kilábalnia mind a rendszerváltás, mind a pénzügyi válság miatti gazdasági mélypontból.

Az észt bankrendszer a nyolcvanas évek végéig a szovjet egyszint? bankrendszer része volt, majd az ország részt vett a Szovjetunió utolsó éveinek bankreformjaiban, amelyek magukba foglalták specializált állami bankok és néhány új kereskedelmi bank megalapítását, többek között néhány magánbankét is. Az észt központi bank a bankrendszerbe való külföldi befektetéseket azért ösztönzi, mert ez növeli a versenyt az észt bankok között és emeli a bankok színvonalát. Mára a kontinens egyik legelismertebb bankrendszere közé sorolható. 2011 óta az ország csatlakozott az euró övezethez, ami pozitív hatással volt a rendszerre, még megbízhatóbbá vált, valamint a pénzügyi stabilitás nyugalmat adott a befektet?knek és széleskör? pénzügyi szolgáltatásokat kínálnak mind a helyi, mind a külföldi vállalkozóknak.

A jogalkotási rendszer, törvények és a versenypolitika az Európai Uniós jogszabályokkal összhangban van. Minden természetes vagy jogi személy, aki befektet? egyenl? jogokkal és kötelezettségekkel rendelkezik. A versenyképesség, az innováció és a fejl?dés fenntartását nagyon fontosnak tartják, így különösen szigorú büntetést kapnak a korrupt, törvénybe ütköz? tevékenységek, valamint a plágiumok.

Mint ahogy a bevezetésben említettem az egyik fontos tényez?k közé tartozik az ország gazdaság politikája, valamint, hogy milyen jóléti rendszerrel rendelkezik az állam, hiszen teljes képet kell kapnunk arról milyen az ország fejlettségi szintje, valamint arról is, hogy az emberek milyen körülmények között élnek.

Az elmúlt id?szakban az életszínvonal gyors ütemben emelkedett, és egyre jobban megközelíti az Európai Uniós átlagot. A vállalkozások támogatása, valamint a munkaer?piac hatékonyságának javítása kulcsfontosságú feltételek a fenntartható gazdasági fejl?dés szempontjából. Ezt a kormány is észrevette és ezeket figyelembe véve alakítja ki a gazdasági intézkedéseket. A fiskális politika egyik legfontosabb célja, hogy támogassa a makrogazdaság stabilitását a piacok szabad m?ködését (hatékonyságával és rugalmasságával), figyelembe vegye azokat a kockázati elemeket, amik veszélyeztetnék a gazdaság állandó fejl?dését. Ezek azért is különösen lényeges részei a gazdaságpolitikának, mert ezek biztosítják a hatékony gazdasági m?ködést a valutarendszerben.

2015-t?l a kormány a gazdaság három fontosabb részére fog koncentrálni hosszútávon; a stabil gazdasági környezet el?teremtésére, az elegend? befektetési pénzalapok biztosítására, valamint a munkaer?piaci problémák kezelésére, mint a munkanélküliség csökkentése és az öreged? társadalommal kapcsolatos kérdések megoldása. Középtávon a kormány legfontosabb célja, hogy folytassa költségvetési politikáját, és az államháztartás szufficites legyen. A szigorú költségvetési politika biztosítja az alacsony államadósságot.

Az észt kormány 2019-ig megoldandó problémáit, a legfontosabb feladatait, öt prioritás szerint csoportosíthatóak:

•    Az els? ezek közül a nemzetbiztonság kérdése (növelése). A védelmi kiadásokat a jelenlegi szinten kell tartani, ami a GDP 2%-a.

•    A második prioritást a gazdasági növekedés támogatása, valamint a munkát terhel? adók csökkentése élvezi. Az ország vezet?i az Európai Uniós munkavállalónkénti termelékenységi átlagot szeretnék elérni, ami most 79,1%, valamint a foglalkoztatási rátát 75,7%-ra kívánják növelni, továbbá a tényleges munkát terhel? adókulcsot 33,1%-ra csökkenteni.

•    Harmadik prioritásba a foglalkoztatás, a munka min?ségének javulása tartozik, ahol a kormány támogatja a tovább- és szakképzési lehet?ségeket az aktív népesség számára. Számszer?sítve az abszolút szegénységi rátát 5,9%-ra, valamint a szakképzetlen lakosságot, akik nem rendelkeznek semmilyen speciális vagy szakképzéssel 26%-ra tervezik leszorítani.

•    Mint Európa legtöbb országában, így Észtországnak is az öreged? társadalom szociális és gazdasági problémáival kell megküzdenie. A negyedik prioritásba a népesség növelése és a családok támogatása került. Itt a legfontosabb cél az, hogy a születések számát növelni tudják. A kit?zött arány 1,67 gyermek anyánként, valamint a kormány felveszi a küzdelmet a szegénységgel és a hátrányos helyzetben lev? családokat, gyermekeket kívánja támogatni; a rossz körülmények között él? gyermekek arányát 7%-ra csökkentenék.
•    Végül az utolsó prioritásba tartozik az állami és helyi közigazgatás reformosítása. Ebben a szekcióban a vidéki foglalkoztatási rátát és a közigazgatásban dolgozók arányát szinten tartanák.

Észtország a rendszerváltás és a gazdasági válság akadályait is jól vette és gyorsan ki is tudott jutni a mélypontból. Mára egy gazdaságilag stabil, innovatív országgá sikerült alakulnia, ami a startup vállalkozások fellegvárává n?tte ki magát.