SZÍNHÁZ AZ EGÉSZ VILÁG
2016. szeptember 22., JĂĄrmi Bence

ElsĂ”évesként, az egyetemre bekerülve a várhatóan növekvĂ” tanulmányi terhek és elvárások ellenére miért lehet fontos egy hallgató számára a Debreceni Egyetemi Színház? Hogyan válhat meghatározóvá a színházcsinálás gondolata? Miért érdemes nézĂ”ként is részesévé válni az élménynek? Mit nyújthat egy frissen felvett hallgatónak ez a merĂ”ben egyedi közeg?

Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre kerestem a választ, amikor elkezdtem megírni a cikkemet a jelentĂ”s kulturális programokat egy szervezetbe tömörítĂ” egyetemi színházról. Ugyanis nem egy társulatként mĂ»ködik, hanem a minél színesebb, változatosabb elĂ”adásokat, illetve a kisebb társulatokat próbálja összekötni és felkarolni. Már gimnáziumi éveim alatt is volt alkalmam meglátogatni néhány programot. Vonzott, hogy az egyetemi színház helyszínt és teret biztosított ezeknek az eseményeknek és gyakorta nagyon kedvezĂ” áron, vagy akár ingyenesen lehetett látogatni Ă”ket. Az egyik elsĂ” elĂ”adás, amihez szerencsém volt, a Nyilas Misi Eksztázis, amit Halmi Gábor írt és rendezett. A mĂ» Móricz Zsigmond, Forr a bor címĂ» regényének alaphelyzetébĂ”l indul ki. Halmi Gábor ezt aktualizálta, majd mĂ»ve középpontjába a pakkot és annak tartalmát helyezte.Megragadott, hogyaz alkotó remekül játszott a mondatokkal és ezzel egy idĂ”ben kiforgatta önmagából a Légy jó mindhalálig világát. A szabaddráma élesen szól a fiatal korosztály kérdéseirĂ”l, valamint az oktatási rendszerrĂ”l. A második élményem, Áfra János elsĂ” drámájához fĂ»zĂ”dik. A semmi nem késik egy kisebb közösség sorsának alakulását mutatja be, azáltal, hogy egy társaságon belül egyes emberek jelleme milyen hatást tud gyakorolni másokra. A két példán keresztül jól látható számomra, hogy a Színháznak egyik elsĂ”dleges célja mindennapi életünket mozgató kérdések felvetése. Nem feltétlenül akarja megválaszolni Ă”ket, viszont rávilágít egy-egy témára, kérdéskörre, amikrĂ”l érdemes lehet beszélni.

Ahogy egyre inkább megismertem a DESZ történetét és tevékenységét, úgy ragadott magával egyre jobban a szervezet attitĂ»dje. A Színház jelenleg hat társulat mĂ»ködését biztosítja. Mindegyik többéves múltnak örvendhet és mind egy saját, egyedi szemlélet mentén fejezi ki önmagát. A tevékenységük szerteágazó: mozgás- és táncszínház, zenés, idegen nyelvĂ» vagy hagyományos színházi elĂ”adások, drámák bemutatása. Az évek során nagy szerepet kapott a francia, a német, az olasz és jelenleg az angol nyelvĂ» színjátszás. Ám céljuk közös: kísérletezni, folyton megújulni és szabadon párbeszédet folytatni egymással, a nézĂ”kkel.

Az Egyetemi Színház évrĂ”l évre egyre sikeresebben látja el feladatát. Számos alkotói mĂ»hely és találkozó valósulhatott meg ennek köszönhetĂ”en. 2013 óta három egyetemi színjátszó találkozó volt és az idén közelgĂ” negyedik megszervezésébe is szintén sok energiát fektetnek. Emellett az egy éve általuk újra felfedezett, Ökológiai Intézet mellett évtizedeken át kihasználatlanul álló amfiteátrum ad otthont a nyári programsorozatoknak. A DESZ társulatai rendszeres látogatói amatĂ”r színjátszó találkozóknak, kisebb-nagyobb színházi fesztiváloknak is. Szintén megkapó számomra, hogy a Színház tagjai részt vehetnek táborokban, ahol egészen más oldalról ismerhetik meg egymást, valamint önmagukat.

Leggyorsabban és leghatékonyabban talán így fejleszthetik tudásukat. Nem utolsó sorban pedig hatalmas élményt nyújthat minden résztvevĂ”nek egy ilyen kreativitást és játékos kedvet serkentĂ” tábor. Emellett kétheti rendszerességgel a társulatok vezetĂ”i és meghívott vendégek mindenki számára látogatható nyílt tréningeket tartanak, melyek biztosítják a folyamatos utánpótlást, mivel a nyílt tréningeken való részvétel által lehet elĂ”adásokba bekerülni.Ezeken a mozgásos foglalkozásokon bárki részt vehet, aki igényt érez magában az önkifejezésre, szeretne megismerni másokat, szeretné megismerni önmagát, vagy aki szimplán csak szeretné jól érezni magát. Nem elhanyagolható tény az sem, fĂ”leg elsĂ”éveseknek, hogy aki eljár nyílt tréningekre, az elsajátíthat olyan ismereteket, melyek késĂ”bb hasznosak lehetnek számára elĂ”adásokon, vizsgákon, rendezvényeken, amelyek határozott kiállást igényelnek. Fontos megemlíteni, hogy személyiségfejlesztĂ” hatása is van.

Összességében kijelenthetĂ”, hogy a Debreceni Egyetemi Színház törekszik a sokszínĂ»ségre, illetve arra, hogy tevékenységével minél szélesebb körben, minél több emberhez jusson el. Nagyfokú nyitottság jellemzi. Mint azt a példák is mutatják ez a színház a tagok számára nem csak színjátszást jelent, hanem azt hogy a legkülönfélébb mĂ»vészeti ágak (képzĂ”mĂ»vészet, irodalom, mozgás, zene stb.) is játékba hozhatók tevékenységük által. Jól látható számomra az is, hogy azok, akik részesei ennek a közösségnek égnek a vágytól, hogy alkothassanak, hogy közölhessenek valamit.

Megmutathassanak egy apró szeletet a saját világlátásukból. Mindezekre lehetĂ”séget biztosít a színház. MegfigyelhetĂ”, hogy a szervezet jelentékeny kulturális szerepkört tölt be, emellett pedig drámapedagógiai szempontból is meghatározó a jelenléte. Létrejötte hiánypótló volt, ugyanis a Debreceni Egyetemen nincs drámaoktatás.

EbbĂ”l adódik a Színház amatĂ”r jellege is, hiszen a különbözĂ” társulatok tagjai mindig amatĂ”r színészek. Mivel az egész rendszeralulról szervezĂ”dik, az emberek egymást és önmagukat ösztönözve fektetnek egyre több munkát a színház mĂ»ködésébe és ez az erĂ” viszi elĂ”re a szervezetet. Ennél a pontnál számomra világossá vált a DESZ szellemisége és egyben legvonzóbb oldala. Az, ha valaki amatĂ”r ebben a közegben, nem jelent hátrányt számára, nem jár megkülönböztetéssel, mert ez nem értékítéletként funkcionál, hanem sajátos minĂ”ségnek tekinthetĂ”. KépzettségtĂ”l függetlenül bárkinek, aki szeretne a részese lenni ennek a páratlan élménynek, adva van a lehetĂ”ség az önkifejezésre. Ezen szellemiség mentén gyakran valami nagyon mélyen Ă”szinte dolog születik, amit csak nézĂ”ként vagy alkotóként lehet átélni. Ez az, ami miatt szerintem érdemes ezzel az ember és személyiség közeli színházzal törĂ”dni, figyelmet szentelni rá. Hiszen akármennyire is nehezedik majd rám sok feladat az évek során, úgy gondolom, hogy az Egyetemi Színház minden ráfordított percet, órát, napot, hetet, hónapot, évet megérdemel az értékei miatt.

Számomra úgy tĂ»nik, hogy minden látásmód egyenlĂ”en érvényesülhet ebben a színházi miliĂ”ben. Persze, mint mindenhol, súrlódások lehetnek, nem csak gondolatokban, hanem világnézetekben, látásmódokban egyaránt. Mindezek okaként felhozható a szervezet heterogeneitása, hiszen nem biztos, hogy egyetért mindenki mindenben, viszont az egymás iránti tisztelet és a hozzáállás, miszerint minden vélemény, minden irány a maga nemében értékes, egyedi és magában hordozza a saját minĂ”ségét, lehetĂ”vé teszi, hogy egymástól eltérĂ” mĂ»vészeti ágak, gondolatok, látásmódok férjenek meg egymás mellett, a folytonos fejlĂ”dést segítve.

BĂ”vebb információkért, az aktuális eseményekért, a folytonos tájékozódás érdekében érdemes meglátogatni a DESZ holnapját:http://deszinhaz.hu/, vagy a színház facebook oldalát.

RészemrĂ”l garantált, hogy ott leszek az elsĂ” nyílt tréningen és mindent meg fogok tenni azért, hogy segíthessem ezen elhivatott közösség munkáját.

És azt tanácsolom azoknak, akik érdeklĂ”dnek, hogy jöjjenek el, akár tréningekre, akár elĂ”adásokra és nézzék meg maguknak, hogy mire képes a Debreceni Egyetemi Színház. Megláthatják, hogy mennyire varázslatos dolog a színház eszközeivel viszonyulni az élethez. Biztos vagyok benne, hogy nem fognak csalódni!